La Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del
 Dret a l'Educació, garanteix la llibertat d'associació dels
 pares dels alumnes dins l'àmbit educatiu i, ensems, disposa
 que reglamentàriament s'establiran, d'acord amb la Llei,
 les característiques específiques de les associacions de
 pares d'alumnes.                      
                               
   En virtut d'això, de conformitat amb l'habilitació
 expressa  conferida  a la disposició addicional 1 de
 l'esmentada Llei Orgànica, a proposta  del  Conseller
 d'Ensenyament, d'acord amb el Consell d'Estat, i amb el
 Consell Escolar de Catalunya, prèvia deliberació  del
 Consell Executiu,                     
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                         
   A l'empara del que estableix l'article 22 de la
 Constitució i d'acord amb el que disposen l'article 8 de
 l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i l'article 5 de la Llei
 Orgànica del Dret a l'Educació, es consideren associacions
 de pares d'alumnes aquelles que es constitueixin en els
 centres  docents  públics  i  privats que imparteixen
 ensenyaments en els  nivells  d'Educació  Pre-escolar,
 Educació  General  Bàsica,  Batxillerat  i  Formació
 Professional i altres ensenyaments reglats de nivell no
 universitari.                       
                               
 Article 2                         
   Només poden ser membres de les esmentades associacions
 els pares o els tutors dels alumnes que cursin els seus
 estudis als centres docents indicats a l'article anterior. 
                               
 Article 3                         
   Les associacions de pares d'alumnes assumiran els
 objectius següents:                    
   3.1  Donar suport i assistència als  membres  de
 l'associació i, en general, als pares i als tutors, als
 professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de
 govern i de participació, en tot el que es refereix a
 l'educació dels seus fills i, en general, de tots els
 alumnes matriculats al centre.               
   3.2  Promoure la participació dels pares dels alumnes
 en la gestió del centre.                  
   3.3 Assistir als pares dels alumnes en l'exercici del
 seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre
 quan aquest sigui sostingut amb fons públics.       
   3.4 Promoure la representació i la participació dels
 pares dels alumnes en els Consells Escolars dels centres
 públics i concertats i altres òrgans col·legiats.     
   3.5 Facilitar la col·laboració del centre en l'àmbit
 social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.     
   3.6  Col·laborar en les activitats educatives del
 centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de
 directrius  per  a  la  programació  d'activitats
 complementàries, extrascolars o de serveis.        
   3.7 Promoure les activitats de formació de pares, tant
 des  del  vessant  cultural  com  de  l'específic de
 responsabilització en l'educació familiar.         
   3.8  D'altres que, en el marc de  la  normativa
 educativa, els assignin els seus respectius Estatuts.   
                               
 Article 4                         
   Les associacions de pares d'alumnes es constitueixen
 mitjançant la formalització de l'acta fundacional, en la
 qual ha de constar que diversos pares o tutors d'alumnes,
 com a mínim tres, del mateix centre i amb capacitat
 d'obrar,  manifesten  l'acord d'atendre les finalitats
 establertes en l'article anterior i de crear una associació
 de pares d'alumnes.                    
                               
 Article 5                         
   Els signants de l'acta fundacional redactaran els
 Estatuts de l'associació, que regularan, almenys, els
 extrems següents:                     
   5.1 Denominació de l'associació, que recollirà el nom
 del centre, però no podrà coincidir amb cap de les ja
 registrades, ni induir a error o confusió.         
   5.2 Les finalitats i els objectius de l'associació
 dins  del  marc  que assenyala l'article 3 d'aquesta
 disposició.                        
   5.3 El domicili social de l'associació, que podrà
 estar ubicat al mateix centre docent en funció de les
 disponibilitats d'espais i recursos, previ acord amb el
 director o el titular del centre.             
   5.4  Els òrgans directius de l'associació, que són
 l'assemblea general i la junta directiva. L'assemblea
 general ha de ser integrada per tots els socis i la junta
 directiva, que ha de tenir, necessàriament, un president,
 un secretari i un tresorer.                
   5.5 El règim econòmic de l'associació.        
   5.6  La forma d'administració de l'associació i la
 regulació de les competències de l'assemblea  general
 ordinària i extraordinària, de la junta directiva, així com
 el seu funcionament.                    
   5.7  El procediment d'admissió de socis i la pèrdua de
 l'esmentada condició que, en cap cas, no podrà ser motivada
 per causes discriminatòries.                
   5.8 Els deures i els drets dels socis, remarcant el
 dret a veu i vot de cadascun d'ells a les assemblees
 generals i el dret a elegir i a ser elegit membre de la
 junta directiva.                      
   5.9  El patrimoni fundacional i els recursos econòmics
 previstos.                         
   5.10 El procediment de dissolució de l'entitat per
 voluntat de la mateixa associació, així com la destinació
 que es donarà en aquesta circumstància al patrimoni social.
   5.11 La forma de modificació dels Estatuts.      
                               
 Article 6                         
  6.1 Els membres firmants de l'acta fundacional procediran
 a trametre l'esmentada acta, juntament amb els Estatuts, a
 l'organisme de la Generalitat encarregat del registre
 d'entitats jurídiques, on presentaran quatre exemplars als
 efectes de registre. Aquest organisme, un cop registrada
 l'associació, prèvia verificació de la seva adequació a les
 finalitats legalment establertes, remetrà al Departament
 d'Ensenyament un dels exemplars de l'acta fundacional i
 dels Estatuts registrats.                 
  La inscripció de l'associació s'entendrà automàticament
 produïda si en el termini de dos mesos comptats a partir de
 la data de presentació de la corresponent documentació no
 ha recaigut resolució expressa.              
  6.2 Les modificacions estatutàries que es produeixin en
 el si de l'associació es tramitaran igualment davant
 l'organisme encarregat del registre d'entitats jurídiques,
 per  a la seva constància posterior en el cens del
 Departament d'Ensenyament.                 
                               
 Article 7                         
   El Departament  d'Ensenyament  establirà  un  cens
 d'associacions,  federacions i confederacions de pares
 d'alumnes de centres docents de l'àmbit territorial de
 Catalunya, on inscriurà aquestes entitats per tal de tenir
 puntual coneixement i constància de la seva constitució,
 així com facilitar les relacions institucionals i de
 participació que se'n derivin.               
                               
 Article 8                         
  8.1 Les associacions de pares d'alumnes podran utilitzar
 els locals del centre docent per a la realització de les
 activitats que els són pròpies, dins de les finalitats
 assignades per la Llei. La direcció del centre facilitarà
 la integració de les esmentades activitats en la vida
 escolar, contemplant-les, si s'escau, en la programació
 general que anualment elabori l'equip directiu.      
  8.2 La utilització dels locals del centre, en activitats
 no integrades a la vida escolar, requerirà la prèvia
 comunicació de la junta directiva de l'associació al
 Director del centre i si s'escau, al titular, d'acord amb
 el que en aquest respecte estableixi el reglament de règim
 intern de cada centre.                   
  8.3  Les associacions de pares seran responsables de les
 accions derivades de la  realització  de  les  seves
 activitats, així com de l'abonament de les despeses,
 incloses les de l'ús de les instal·lacions i serveis del
 centre, previ acord amb el director o, si s'escau, amb el
 titular. Quan es tracti de centres públics d'Ensenyament
 General  Bàsic  caldrà  el previ informe econòmic de
 l'Ajuntament amb estimació de despeses i acord sobre el seu
 finançament. En el cas de centres públics d'Ensenyament
 Secundari dependents del Departament d'Ensenyament, a manca
 d'acord, escaurà resolució del Cap dels corresponents
 Serveis Territorials d'aquest Departament.         
                               
 Article 9                         
   Les associacions de pares d'alumnes podran federar-se i
 confederar-se amb altres associacions  i  federacions.
 Caldrà, en aquests supòsits, seguir el mateix procediment
 establert a l'article 6 d'aquesta disposició.       
                               
 Article 10                         
   Per tal que les associacions, les federacions i les
 confederacions de pares d'alumnes puguin accedir als ajuts
 a elles destinades dins el pressupost de la Generalitat de
 Catalunya,  serà  requisit  imprescindible que constin
 degudament registrades d'acord amb el  que  estableix
 l'article 6 d'aquest Decret. L'adjudicació dels esmentats
 ajuts es farà prèvia la corresponent convocatòria pública
 on s'establiran els criteris objectius i prioritaris per al
 seu atorgament.                      
                               
 Disposició addicional                   
   El  Departament  d'Ensenyament adaptarà la present
 normativa en relació amb els Conservatoris de Música, les
 Escoles d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, les Escoles
 d'Idiomes i els altres  centres  de  característiques
 singulars ubicats a Catalunya.               
                               
 Disposició transitòria                   
   Les associacions, les federacions i les confederacions
 de pares d'alumnes ja existents dins l'àmbit territorial de
 Catalunya s'adequaran, en el termini de sis mesos, al que
 estableix aquest Decret.                  
                               
 Disposicions finals                    
 - 1  Es faculta el Departament d'Ensenyament perquè dicti
 les disposicions necessàries per a l'execució  i  el
 desplegament del present Decret.              
                               
 - 2  Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva
 publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
                               
 Barcelona, 19 de maig de 1987               
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Joan Guitart i Agell                    
 Conseller d'Ensenyament